مدارک مسئول فنی و کارفرما جهت قرارداد مسئول فنی (حضور کارفرما الزامیست)

 1. اصل و کپی شناسنامه مسئول فنی - 2سری(تمام صفحات)
 2. اصل و کپی کارت ملی مسئول فنی - 1سری پشت و روی کارت
 3. اصل و کپی مدرک تحصیلی مسئول فنی - 1سری 
 4. 2 عدد عکس پشت نویسی شده مسئول فنی  
 5. کپی آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی/کپی پروانه بهره برداری صنایع/کپی جواز کسب / کپی مجوز مشاغل خانگی - 1سری
 6. کپی استعفاء و تسویه مسئول فنی قبلی - 1سری
 7. مهر شرکت
 8. مبلغ 6500000ریال هزینه قرارداد و عضویت(در عابر بانک به همراه خود آورده شود.)
 9.  5 سری فرم قرارداد که تمام صفحات آن با امضاء مسئول فنی و کارفرما باشد. (دانلود فرم قرارداد تولید ) (دانلود فرم قرارداد واردات)

 10.  کپی کارت ملی کار فرما- 1سری پشت و رو
 11. کپی شناسنامه کارفرما- 1سری(تمام صفحات)