مدارک مسئول فنی و کارفرما جهت قرارداد مسئول فنی (حضور کارفرما الزامیست)

  1. کپی شناسنامه مسئول فنی - 2سری تمام صفحات 
  2. کپی کارت ملی مسئول فنی - 1سری پشت وروی کارت
  3. کپی مدرک تحصیلی مسئول فنی - 1سری 
  4. 2 عدد عکس پشت نویسی شده مسئول فنی  
  5. کپی آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی - 1سری
  6. کپی استعفاء و تسویه مسئول فنی قبلی - 1سری
  7. مهر شرکت
  8. مبلغ 2040000ریال هزینه قرارداد و عضویت(در عابر بانک به همراه خود آورده شود.)
  9.  5 سری فرم قرارداد  5 برگی  که با امضاء مسئول فنی و کارفرما باشد. (دانلود فرم قرارداد 5برگی)
  10.  کپی کارت ملی و شناسنامه کارفرما(تمام صفحات) - 1سری