بازدید کننده عزیز

لطفاً بعد از دانلود و تکمیل فرم زیر ، آنرا به آدرس ایمیل جامعه (ngo_ifcit@yahoo.com) ارسال فرمائید؛یا به شماره ی 55422585 ،فکس نمائید.

دانلود فرم کاریابی مسئول فنی