اعضا هیات مدیره جامعه مسوولین فنی

صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی کشور و

انجمن مسوولین فنی صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی تهران

 

 
نام اعضا هیات مدیره
سمت در جامعه
سمت در انجمن
محمدتقی انوشه
رییس هیات مدیره
رییس هیات مدیره
هاشم علوی
خزانه دار
خزانه دار
حسین نظامی
نایب رییس
نایب رییس
سارا علی مدد
عضو اصلی هیات مدیره
دبیر و عضو اصلی هیات مدیره
فرزانه رحیم
عضو اصلی هیات مدیره عضو اصلی هیات مدیره
پریسا همایونپور
عضو اصلی هیات مدیره علی البدل هیات مدیره
حکیمه صفوی
عضو اصلی هیات مدیره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حسین رحیمی مجد
بازرس
بازرس