کارفرمای محترم،لطفاً در صورت درخواست مسئول فنی، فرم زیر را پس از دانلود و تکمیل ، به آدرس ایمیل جامعه (ngo_ifcit@yahoo.com) ارسال فرمائید؛یا به شماره ی 55422585 ،فکس نمائید.

دانلود فرم درخواست مسئول فنی برای کارفرما