متقاضیان محترم واحدهای مشاغل خانگی؛

لطفا جهت آموزشِ نحوه ی تعریف پروفایلِ کارفرمای مشاغل خانگی در سامانه TTAC و دعوت به همکاری مسوول فنی و دریافت کد فعالیت مسئول فنی(پروانه مسئول فنی) ۴مورد ذیل را به شماره واتساپ ۰۹۳۹۷۹۰۰۹۱۸ ارسال فرمایید.

 

۱- نام و نام خانوادگی متقاضی مشاغل خانگی

۲- کد ملی متقاضی مشاغل خانگی

۳- نام محصول تولیدی

۴- آدرس محل تولید(واحد مسکونی) و کد پستی محل تولید(واحد مسکونی)