متقاضیان محترم واحدهای مشاغل خانگی؛

لطفا جهت درخواست معرفی مسوول فنی برای واحد مشاغل خانگی، فرم ذیل را تکمیل و به واتساپ شماره ۰۹۳۹۷۹۰۰۹۱۸ ارسال فرمایید.

 

 

 

 

 

(کلیک کنید)فرم درخواست مسوول فنی واحد مشاغل خانگی