دوره های آموزشی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

    پیرو دستورالعمل شماره 29211 مورخ 3/11/1383 اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی مبنی بر تمدید اعتبار پروانه مسئولین فنی پس از کسب 125 امتیاز از دوره های آموزشی بدین وسیله دستورالعمل اجرایی آموزش مسئولین فنی واحدهای تولیدی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که به استناد ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مبنی بر گذراندن دوره های آموزشی الزامی می باشد.

به استناد ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، دستورالعمل مربوط به آموزش مسئولین فنی به شرح زیر اعلام می گردد:

ماده یک:
   هر مسئول فنی موظف است در برنامه های آموزشی بدو استخدام و طی خدمت که از سوی وزارت بهداشت تعیین می گردد شرکت نموده و گواهی اخذ نماید.

ماده دو:
   اعتبار پروانه مسئول فنی 5 سال بوده و برای تمدید آن مسئول فنی باید طی این مدت در دوره های آموزشی عمومی، تخصصی و سیستم های مدیریت کیفیت و ایمنی شرکت و 125 امتیاز کسب نماید و گواهی های طی این دوره ها را به حوزه نظارتی مربوطه تحویل نماید.
 
  تبصره 1: دوره های آموزشی به صورت حضوری و یا مکاتبه ای می باشد.
  تبصره 2: هر مسئول فنی باید در طی یکسال حداقل 25 امتیاز از برنامه های آموزشی کسب نماید.

ماده شش:
  امتیاز برنامه های آموزشی مورد نیاز جهت تمدید پروانه مسئول فنی به شرح زیر می باشد: 

 


میزان

امتیاز

دوره های آموزشی

8 ساعت

5

16 ساعت

10

24 ساعت

15

بسته های آموزشی

بر حسب نیاز، امتیاز در پرسشنامه قید می گردد.


فعالیت های عملی در کنگره ها و سمینار ها

ارائه سخنرانی

10

ارائه پوستر

7

شرکت بدون مقاله

3

چاپ مقالات علمی مرتبط

هر مورد چاپ مقاله در نشریات تأیید شده

داخلی 10

خارجی 15

مشارکت در تدوین استاندارد و ضوابط مرتبط

هر مورد

15امتیاز